Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów

Niniejsze „Ogólne warunki świadczenia usług na rzecz Konsumentów” mają zastosowanie do stosunków pomiędzy

Małgorzata Witkowska ZABAWIALNIA – ZAJADALNIA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Armii Krajowej 32b, 94-046 Łódź, NIP: 727-22-80-046, REGON: 100921889 [dalej: Zajadalnia Pod Aniołami], której przysługują prawa do Platformy, a Konsumentami.

1. Definicje

Oferta: asortyment produktów i usług oferowanych przez Zajadalnię Pod Aniołami, które mogą być zamówione przez Konsumenta za pośrednictwem Platformy https://obiadyretkinia.pl.

Zamówienie: oświadczenie woli składane Zajadalni pod Aniołami przez Konsumenta za pośrednictwem Platformy na wybraną przez niego Ofertę, skutkujące zawarciem Umowy.

Konsument: Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie za pośrednictwem Platformy.

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Konsumentem, a Zajadalnią pod Aniołami na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru.

Platforma: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu www.obiadyretkinia.pl

Zajadalni pod Aniołami : podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, w szczególności przygotowujący dania obiadowe.

Dane Zajadalni pod Aniołami: informacje dotyczące Zajadalni pod Aniołami , w tym dane kontaktowe, informacje ogólne, asortyment produktów (dania, dodatki do dań i napoje), ceny poszczególnych produktów (z VAT), logotyp, grafika, obszar dostawy (wraz z kodami pocztowymi), koszty dostawy oraz minimalne kwoty zamówienia.

Usługi: Czynności oferowane Konsumentowi przez Zajadalnię pod Aniołami za pośrednictwem Platformy.

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Konsumenta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.obiadyretkinia.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Konsument może korzystać z usług świadczonych przez Zajadalnię pod Aniołami, w tym w szczególności składać zamówienia na oferowane produkty.

2. Dane Zajadalni pod Aniołami

Dane teleadresowe Zajadalni pod Aniołami działającej pod nazwą www.obiadyretkinia.pl

Małgorzata Witkowska ZABAWIALNIA – ZAJADALNIA
Adres ul. Armii Krajowej 32B
94-046 Łódź, Łódzkie
NIP 727-22-80-046
REGON 100921889

adres e-mail: zajadalnia@obiadyretkinia.pl

3. Zastosowanie i Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dla Konsumentów [dalej: OWU] mają zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Zajadalnię pod Aniołami, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność. Zajadalnia pod Aniołami informuje, iż korzystanie z Platformy przez Konsumentów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejsze OWU określają w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich.
 2. Usługi świadczone przez Zajadalnię pod Aniołami na rzecz Konsumentów, a wchodzące w zakres niniejszych OWU mają, w stosunku do nich charakter bezpłatny.
 3. Zajadalnia pod Aniołami nieodpłatnie udostępnia Konsumentom niniejsze OWU za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną:

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Zajadalnię pod Aniołami, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Konsumenta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszych OWU. Świadczenie Usług przez Zajadalnię pod Aniołami na rzecz Konsumenta nie jest ograniczone w czasie.
 2. Konsumenci mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.obiadyretkinia.pl w zakładce „Rejestracja” swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Do aktywacji Konta niezbędnym jest kliknięcie przez Konsumenta w link aktywacyjny przesyłany niezwłocznie na podany przez niego adres e-mail. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. Konsument może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
 3. Usunięcie Konta danego Konsumenta następuje na skutek wniosku złożonego za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://obiadynaretkini.pl/kontakt po upływie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zajadalnię pod Aniołami.
 4. Zajadalnia pod Aniołami ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta danego Konsumenta, w sytuacji rażącego naruszania przez niego postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności: umyślnego wystawiania niezgodnych z prawdą ocen Zajadalni pod Aniołami, dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o których mowa w ust. 9 czy też podania nieprawdziwych/fałszywych danych podczas procesu rejestracyjnego – jeżeli nie zaprzestaje on przedmiotowego działania pomimo wyznaczonego przez Zajadalnię pod Aniołami w tym zakresie terminu – nie krótszego niż 7 dni.
 5. Zajadalnia pod Aniołami nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Konsumenta na skutek działania siły wyższej.
 6. Korzystanie przez Konsumentów z Usług, z zastrzeżeniem ust. 8 jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 7. Korzystanie przez Konsumentów z Usług świadczonych przez Zajadalnię pod Aniołami jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w jedną z przeglądarek.
 8. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  – danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
  – informacji naruszających jakiekolwiek dobra Zajadalni pod Aniołami lub osób trzecich;
  – innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 9. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 10. Zakazane jest wykorzystywanie przez Konsumentów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Zajadalni pod Aniołami. W szczególności Konsument nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Zajadalnię pod Aniołami na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 11. Zabronione jest pobieranie przez Konsumentów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 12. Zajadalnia pod Aniołami zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Konsument ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Oferta

 1. Zajadalnia pod Aniołami publikuje Ofertę na Platformie..
 2. Zajadalnia pod Aniołami prezentuje wszystkie swoje dane w sposób wyraźnie wskazujący Konsumentowi jego prawa i obowiązki w przypadku akceptacji Oferty.
 3. Zajadalnia pod Aniołami może używać składników oraz dodatków do posiłków i napojów, które mogą powodować alergie i nietolerancje. Jeśli Konsument ma alergię na jakiekolwiek artykuły spożywcze, zalecamy skontaktować się z Zajadalnią pod Aniołami telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje o alergenach przed złożeniem Zamówienia.

6. Umowa

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Konsumenta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Konsument niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 2. Umowa może być prawidłowo wykonana przez Zajadalnię pod Aniołami wyłącznie pod warunkiem podania przez Konsumenta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Konsument jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych.
 3. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Konsument może kontaktować się bezpośrednio z Zajadalnią pod Aniołami za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Konsumenta, Konsument winien być dostępny dla Zajadalni pod Aniołami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 4. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.
 5. Jeżeli Konsument zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Zajadalni pod Aniołami. Godzina, o której mowa w zd. poprzednim zostanie wskazana Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub na Platformie. Podczas składania zamówienia w pkt.  „Wysyłka” winien zaznaczyć fakt samodzielnego odbioru w rubryce „Odbiór osobisty”.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z Zajadalni pod Aniołami.
 2. Zajadalni pod Aniołami jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  b) dezaktualizacji zamieszczonej w Platformie Oferty w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Zajadalnię pod Aniołami,
  c) przekazania przez Konsumenta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy (w szczególności przez nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Zajadalnia pod Aniołami jest uprawniona do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Konsumenta.
 5. Zajadalnia pod Aniołami jest uprawniona do niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Konsumentów, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, Zajadalnia pod Aniołami jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich organów ścigania.

8. Płatność

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Konsumentów, po stronie Konsumenta powstaje obowiązek płatności na rzecz Zajadalni pod Aniołami ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Konsument może wywiązać się ze wskazanego w zd. pierwszym obowiązku płacąc w Zajadalni pod Aniołami przy odbiorze.

9. Zasady Zamieszczanie Wpisów na Platformie przez Konsumentów:

 1. Zajadalnia pod Aniołami umożliwia Konsumentom dokonywanie ocen wykonania Umów przez Zajadalnię pod Aniołami w szczególności poprzez wystawianie komentarzy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Konsumentów oceny nie będą publikowane.
 3. Zajadalnia pod Aniołami jest upoważniona, lecz nie zobowiązana, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Platformy. Oceny ujawniane są w ciągu 7dni. Zajadalnia pod Aniołami ma możliwość usuwania wystawionych ocen.
 4. Konsument zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Zajadalni pod Aniołami z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w Platformie. W przypadku reklamacji Konsumenta dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta za pośrednictwem:
  a) formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://obiadyretkinia.pl
  b) poczty elektronicznej na adres zajadalnia@obiadyretkinia.pl lub
  c) poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 32b, 94-046 Łódź,
 2. Po otrzymaniu przez Zajadalnię pod Aniołami reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Zajadalnia pod Aniołami potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

11. Prawo właściwe i właściwość sądów

 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Zajadalnię pod Aniołami na rzecz Konsumentów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Zajadalnią pod Aniołami, a Konsumentem odnoszące się do realizacji Usług przez Zajadalnię pod Aniołami będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

12. Polubowne rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Zajadalnia pod Aniołami zastrzega, iż korzystanie z innych alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów wymaga uzyskania zgody Zajadalni pod Aniołami.

 

13. Wgląd i poprawianie przechowywanych danych osobowych

Zajadalniz pod Aniołami przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Konsumenta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.

Loading…
Loading…